Fanklub Harlej - Oficiální stránky

Domů Fanklub Stanovy

Stanovy Fanklubu

Článek I. - Základní ustanovení

1)       Fanklub Harlej, z.s., IČ 228 63 770 (dále jen spolek) je od 1.1.2014 spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2)       Sídlo sdružení: Rubensova 2179/8, 100 00, Praha – Strašnice.


Článek II. – Účel spolku

1)       Hlavní činností spolku je spolčování příznivců hudební skupiny Harlej, pořádání společenských, kulturních a jiných akcí obdobného charakteru včetně organizování setkávání členů spolku sloužících k uspokojování a ochraně zájmů členů spolku s cílem podpory a propagace hudební skupiny Harlej.

2)       Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jen je-li její účel v podpoře hlavní činnosti.

3)       Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.


Článek III. - Vznik členství

1)       Členem spolku jsou ke dni účinnosti těchto stanov všichni řádní členové spolku podle dosavadních stanov.

2)       Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jejího zástupce. Členství ve sdružení je dobrovolné a každý člen může ze sdružení kdykoliv svobodně vystoupit.

3)       Podáním přihlášky projevuje žadatel vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Členství ve spolku vzniká dnem schválení přihlášky žadatele výkonným výborem spolku a zaplacením členského vkladu člena. Žadatel mladší 18-ti let se může stát členem spolku pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a zaplacením členského vkladu. Po přijetí za člena spolku obdrží každý nový člen průkaz člena spolku.

4)       Výši členského vkladu a výši členského příspěvku a jeho splatnost určuje výkonný výbor spolku. Tyto informace povinně zveřejňuje na veřejně přístupné části webových nebo jiných stránek spolku.

5)       Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

6)       Vznikem členství uděluje člen výkonnému výboru spolku souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. 


 

Článek IV. - Seznam členů

1)       Spolek vede seznam členů ve formě tabulky členů. Tento seznam obsahuje pořadové číslo, jméno a příjmení, nick člena spolku, členské ID číslo, datum schválení přijetí za člena spolku, mailovou a korespondenční adresu člena spolku, datum ukončení členství. V případě ukončení členství spolku provede člen výkonného výboru výmaz člena spolku formou zápisu „členství neprodlouženo“.

2)       Seznam není veřejně přístupný. 

3)       Pro potřeby členské schůze je zveřejněn neúplný členský seznam ve formě prezenční listiny.


Článek V. - Zánik členství

1)       Členství zaniká:

a)     vystoupením člena na základě písemného oznámení. Dnem ukončení členství je den doručení žádosti o vystoupení ze spolku výkonnému výboru;

b)     nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn; 

c)     úmrtím člena a prohlášením za mrtvého;

d)     zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze;

e)     zánikem nebo zrušením spolku.

2)       Výkonným výborem spolku může být ze spolku vyloučen člen, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku nezjednal nápravu. Výkonný výbor o vyloučení člena rozhodne zejména, jestliže člen:

a)     porušuje povinnosti člena vyplývajících ze zákona a stanov spolku,

b)     byl odsouzen za úmyslný trestný čin,

c)     umožní jinému využívat svých práv člena spolku bez vědomí výkonného výboru.

Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobí-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. 


Článek VI. - Práva a povinnosti členů

1)       Člen má právo zejména:

a)     podílet se na činnosti spolku a být informován o jeho činnosti;

b)     účastnit se akcí pořádaných spolkem; člen mladší patnácti let je oprávněn účastnit se takových akcí pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za něj převezme plnou odpovědnost, a to na základě písemného souhlasu jeho zákonného zástupce;

c)     po dosažení věku 18-ti let volit a se svým souhlasem být volen do statutárního orgánu spolku;

d)     účastnit se zasedání členské schůze a být na něm seznámen s majetkovými poměry, s hospodařením spolku a s výsledkem hospodaření;

e)     kdykoliv ze sdružení svobodně vystoupit či své členství přerušit;

f)      žádat o svolání zasedání členské schůze spolku nebo mimořádné členské schůze spolku; taková žádost musí být podpořena alespoň jednou třetinou členů sdružení;

g)     podávat návrhy, dotazy a stížnosti výkonnému výboru spolku a požadovat na ně odpověď.

2)       Člen má povinnost zejména:

a)     chovat se čestně, nepoškozovat dobré jméno spolku a hudební skupiny Harlej;

b)     dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku;

c)     plnit usnesení a rozhodnutí orgánu spolku;

d)     řádně a včas platit stanovené členské příspěvky spolku;

e)     řádně a včas aktualizovat své kontaktní údaje pro komunikaci s orgány spolku;

f)      chránit majetek spolku;

g)     vůči třetím osobám udržovat v tajnosti osobní údaje ostatních členů sdružení a také skutečnosti, události a údaje, které budou členy hudební skupiny Harlej, jejich manažery, výkonným výborem spolku nebo kterýmkoliv členem spolku označeny jako neveřejné, důvěrné či soukromé.


Článek VII. – Organizace spolku

1)      Orgány spolku jsou:

a)     výkonný výbor,

b)     členská schůze.

Podle potřeby spolku může být zřízena kontrolní komise nebo revizní komise.

Funkční období volených orgánu spolku činí 2 roky.


Článek VIII. - Členská schůze

1)       Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2)       Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména:

a)     měnit, doplňovat, rušit a schvalovat stanovy spolku;

b)     volit a odvolávat členy výkonného výboru i ostatních orgánů spolku, byly-li zřízeny;

c)     schvalovat rozpočet a závěrku hospodaření sdružení, je-li prováděna.

3)       Členskou schůzi svolává k zasedání výkonný výbor spolku nejméně jedenkrát za rok. Zasedání členské schůze řídí pověřený člen výkonného výboru.

4)       Zasedání členské schůze se svolá prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailem každému členu spolku na jím udanou elektronickou adresu a zároveň zveřejněním na internetových stránkách spolku nejméně 30 dní před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat zejména místo, čas a pořad zasedání.

5)       Člen, který chce využít svého práva zúčastnit zasedání členské schůze, potvrdí tuto skutečnost přímou odpovědí na doručený e-mail nebo svým přihlášením k účasti na internetové stránce spolku, a to nejméně 3 dny před zasedáním členské schůze.

6)       Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. S výjimkou volby orgánů spolku, které je vyhrazeno pouze členům starším 18-ti let, má hlasovací právo každý člen, jemuž nejdříve v poslední den konání zasedání členské schůze bylo 15 let. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovnocenné.

7)       Ze zasedání každé členské schůze se do 30-ti dnů od jejího ukončení vyhotoví zápis, ve kterém je uvedeno, kdo zasedání svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, počet zúčastněných členů spolku, výsledky hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.

8)       Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může výkonný výbor nebo ten, kdo původní svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze svoláno. Náhradní členská schůze je schopna usnášet se v jakémkoli zúčastněném počtu členů spolku.

9)       Zasedání členské schůze musí být dále svoláno:

a)     z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku, je-li zřízen. Nesvolá-li výkonný výbor spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku. Datum odeslání podnětu výkonnému výboru musí být prokazatelně doloženo;

b)     odstoupí–li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým spolku. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití ohlášení o odstoupení do sídla spolku.

10)   Dílčí členská schůze
Zasedání dílčí členské schůze spolku se může konat i prostřednictvím internetových stránek spolku nebo takových autorizovaných prostředků elektronické komunikace, kde lze ověřit totožnost zúčastněného člena spolku. V takovém případě je zasedání členské schůze svolané vždy na konkrétní časový úsek, jehož začátek, délka i konec jsou členům předem oznámeny. V jejím průběhu mohou být zveřejňovány průběžné výsledky hlasování.

11)   Do pravomoci zasedání členské schůze konané prostřednictvím prostředků elektronické komunikace patří schválení záležitostí vzniklých z běžné činnosti spolku, zejména:

a)     schválení takové akce spolku, při které budou na úhradu i jen částečných nákladů této akce použity finanční prostředky spolku;

b)     schválení designu propagačních materiálů spolku;

c)     schválení/jmenování čestného člena spolku.


Článek IX. - Výkonný výbor

1)       Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Je tříčlenný a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) svolává zasedání výkonného výboru, řídí jeho jednání a činnost. Je-li členem výkonného výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

2)       Předseda nebo místopředseda jsou oprávněni jednat jménem spolku navenek ve všech záležitostech.

3)       Je-li pro právní úkon, který činí výkonný výbor, předepsána písemná forma, je vždy třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy.

4)       Výkonný výbor může své jednotlivé členy pověřit určitou oblastí činnosti, za kterou je potom pověřený člen výkonnému výboru odpovědný.

5)       Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

6)       Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas jeho předsedy.


Článek X. - Zásady hospodaření

1)       Spolek hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem. Vede spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech.

2)       Zdroje majetku spolku tvoří zejména vstupní poplatky členů, příspěvky a mimořádné příspěvky členů a dobrovolné dary jiných fyzických a právnických osob.

3)       Získané zdroje použije spolek pro realizaci účelu, za kterým byl založen.

4)       Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor, který má povinnost každoročně předložit členské schůzi zprávu o hospodaření.

5)       Spolek hospodaří podle rozpočtu, který pro daný rok schválila členská schůze.

 


Článek XI. – Zrušení spolku

1)       Spolek se zrušuje:

a)     dobrovolným zrušením;

b)     přeměnou, tj. fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy;

c)     na základě rozhodnutí soudu.

2)       O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze. Ta zároveň rozhodne, zda je spolek rušen s likvidací nebo bez likvidace.


Článek XII. - Společná a závěrečná ustanovení

1)       Spolek vybírá od svých členů vstupní poplatek a roční členské příspěvky. Tyto příspěvky jsou nevratné.

2)       Jednorázový vstupní členský poplatek je splatný do 30-ti dnů od obdržení souhlasu výkonného výboru ke vzniku členství ve spolku.

3)       Pravidelný roční členský příspěvek je splatný vždy do 30 dnů od výročního dne přijetí za člena spolku.

4)       Z rozhodnutí členské schůze mohou být čestnými členy spolku s jejich souhlasem jmenovány osobnosti působící na poli vědy, kultury, apod. Při svém jmenování přeberou jmenovací listinu čestného člena spolku. Čestný člen spolku není povinen platit vstupní poplatek a členské příspěvky. Nevzniká mu však právo volit a být volen do statutárního orgánu spolku a žádat o svolání zasedání členské schůze spolku nebo mimořádné členské schůze spolku. Jeho hlas je pouze poradní.

5)       Co není upraveno stanovami, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6)       Tyto stanovy se stávají platnými dnem zapsání do veřejného rejstříku. K tomuto dni se zrušují předešlé stanovy.

Registrace Registrace mladší 18-ti let
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů

Přihlásit se

Login:

Heslo: